Championship Shield fixtures revealed

Round 1 – Sunday August 6th

Batley v Swinton
Bradford v Toulouse
Dewsbury v Rochdale
Sheffield v Oldham

Round 2 – Sunday August 13th

Dewsbury v Toulouse
Oldham v Bradford
Rochdale v Batley
Swinton v Sheffield

Round 3 – Sunday August 20th

Toulouse v Rochdale (Saturday August 19th)
Batley v Oldham
Sheffield v Dewsbury
Swinton v Bradford

Round 4 – Monday August 28th

Bradford v Batley
Dewsbury v Swinton
Rochdale v Oldham
Toulouse v Sheffield

Round 5 – Sunday September 3rd

Batley v Dewsbury
Oldham v Toulouse
Rochdale v Swinton
Sheffield v Bradford

Round 6 – Sunday September 10th

Toulouse v Batley (Saturday September 9th)
Dewsbury v Bradford
Sheffield v Rochdale
Swinton v Oldham

Round 7 Sunday September 17th

Toulouse v Swinton (Saturday September 16th)
Batley v Sheffield
Bradford v Rochdale
Oldham v Dewsbury